Polityka prywatności

Co to jest RODO?
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest PrimE Centrum Języków Obcych, Joanna i Medard Orlik, Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) przy ul. Narutowicza 34, NIP 5372432750.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług. Najczęściej jest to imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres email.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane między innymi aby:
– zawierać i wykonywać łączącą nas umowę
– kontaktować się z Tobą w kwestii organizacji zajęć, odbioru tłumaczeń
– wystawiać i przechowywać faktury oraz dokumenty księgowe
– przedstawiać Ci naszą najnowszą ofertę

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Do Twoich danych ma dostęp ograniczona ilość osób. Jest to dyrekcja szkoły, kierownik sekretariatu oraz biuro rachunkowe.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podpisanie umowy na usługi szkoleniowe lub na usługi tłumaczeniowe wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy nas łączącej, a także po jej zakończeniu w celach:
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych,
-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

Do czego się zobowiązujemy przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych?
-do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
-dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
-do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
-usunąć wszelkie dane osobowe, po zakończeniu świadczenia usług, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.